Belediye zabıtası rütbeleri

Belediye zabıtası rütbeleri

Belediye zabıtası
Belediye zabıtası, Türkiye’de belediyelere bağlı olarak belediye sınırları içerisinde kamusal bazı hizmetlerin yürütülmesi ve kontrolünü sağlamaktan sorumlu bir kolluk kuruluşudur. Zabıtalar aynı zamanda yeni kanunlarla birlikte büyükşehir belediyelerinde trafik zabıtası olarak yetkilerini kullanırlar. Özel bir amaç doğrultusunda güvenlik görevini yürüten zabıtalar bir özel kolluk kuvveti görevlisidirler.

Kuruluş tarihi: 4 Eylül 1826
Türü: Kolluk kuvveti
Bağlılığı: Belediyeler

Belediye zabıtası tarihçesi
Türkiye’de zabıta teşkilatının kökeni Türk devlet geleneğinde ve İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan ihtisap sistemine dayanmaktadır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde şehirlerle ilgili hizmetler, Yeniçeri Ocağı’na bağlı sadrazamlık, yeniçeri ağalığı, sekbanbaşılık, kadılık, subaşılık, Kaptan-ı Deryalık, cebecibaşılık, bostancıbaşılık, topçubaşılık ve seraskerlik gibi farklı kurumlar tarafından yürütülmekteydi. Bu kurumlar arasında günümüz belediye zabıtasına en yakın görevleri kadılar yerine getirmekteydiler. Her kadının yanına bir de icra ve infazlardan sorumlu ihtisap ağası görevlendirilmekteydi. Kadılar, ihtisap ağaları ile birlikte denetimlere çıkmaktaydılar ve çarşı ve pazardaki güvenliği, temizliği, malların fiyatlarını ve kalitesini denetlenmesini sağlamaktaydılar. İhtisap ağaları ayrıca kuloğlanları adı verilen yardımcıları ile beraber ticaret yapacak kişilerden vergi toplamaktaydılar.

Bunu da oku :  ABD Ordusuna ait İHA rütbeleri

1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması sonucu ihtisap ağalığı da kaldırıldı ve yerine 4 Eylül’de Padişah II. Mahmud tarafından İhtisap Nezareti kuruldu. Kuloğlanlarının görevleri de ihtisap neferlerine devredildi. 4 Eylül 1826 tarihi günümüz zabıta teşkilatının kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir.

19. yüzyılda nüfus artışı ve şehirlerin büyümesi sonucu İhtisap Nezareti, görevlerini yerine getirmekte yetersiz kalmaya başlamıştı. Bu yetersizliği ortadan kaldırmak amacıyla 1845 yılında Polis Teşkilatı ve 1846 yılında da Zaptiye Müşirliği kuruldu.

1855 yılında İhtisap Nezareti kaldırıldı ve yerine İstanbul Şehremaneti kuruldu. Belediye zabıta işleri için ise kavaslar görevlendirildi. 1869 yılında çıkarılan bir nizamname ile belediye zabıta işleri yeniden polis teşkilatına devredildi.

Belediye hizmetlerinin 1930 yılında çıkarılan Belediye Kanunu ile yeniden düzenlenmesiyle zabıta, belediye hizmetlerini yürüten ve denetleyen özel bir hizmet zabıtası olarak belirlendi. Bu kanun ile günümüz belediye zabıtası tanımlanmış ve teşkilatın yapısı belirlenmiştir. Ancak, 1956 yılına kadar bu hizmetler polis tarafından yürütülmüş olup bu tarihten itibaren İstanbul başta olmak üzere belediyelerde günümüz zabıta teşkilatları kurularak zabıta hizmetleri verilmeye başlandı.

Bunu da oku :  ABD Ordusuna ait İHA rütbeleri

Zabıta Memurunun Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?
1- Zabıta memurlarının asli görevlerinden biri denetleme yapmaktır. Denetlemenin sonunda açıkta satış yapan ve toplum sağlığını tehdit eden dükkanlara gerekli cezalar verilir.
2- Ceza almasına rağmen aynı ihmalleri sürdüren dükkanların kapatılması için resmi süreci başlatır.
3- Dilenci ve sokak satıcıları hakkında yasal işlem yapar.
4- İzni olmadığı halde pazarda satış yapan kişiler hakkında tutanak tutar.
5- Çevre Koruma Kanununa uymayan işletmeleri tespit eder.

Zabıta Amirinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?
Zabıta amirleri, memurların görevlerini yerine getirip getirmediğini denetler. Kaçak yapıları denetler ve kaçak et kesen kurumlar hakkında tutanak tutar. Zabıta müdürlüğünde görev yapan amirler ise arşiv dosyalarından da sorumludur.

Belediye zabıtası rütbeleri
Belediye zabıtasının rütbeleri toplam beş rütbeden oluşmaktadır.
≛ Zabıta Daire Başkanı
≛ Zabıta Müdürü / Zabıta Şube Müdürü
≛ Zabıta Amiri
≛ Zabıta Komiseri
≛ Zabıta Memuru

5/5 - (1 vote)
(Visited 484 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment